การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1750-1850)

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1750-1850) การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมมนุษย์ เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1750 ถึง ค.ศ. 1850 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือการแทนที่แรงงานคนและสัตว์ด้วยเครื่องจักรในการผลิตสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการลดลงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้ยังนำไปสู่การกระจายตัวของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้น เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1750-1850)

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้แก่

  • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น เครื่องไอน้ำ เครื่องจักรทอผ้า เครื่องจักรบด เครื่องจักรกลึง เป็นต้น
  • การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน เหล็กกล้า น้ำมัน เป็นต้น
  • การพัฒนาระบบขนส่งและการสื่อสาร เช่น ทางรถไฟ เรือกลไฟ ไปรษณีย์ เป็นต้น
  • การพัฒนาระบบการเงินและธนาคาร

การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้แพร่ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่นในเวลาต่อมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีดังนี้

  • การผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ราคาสินค้าและบริการลดลง
  • ประชากรกระจายตัวจากชนบทเข้าสู่เมือง
  • เกิดชนชั้นแรงงานขึ้น
  • เกิดเมืองอุตสาหกรรมขึ้น
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเพิ่มขึ้นของการศึกษา การเติบโตของเมือง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด เป็นต้น

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา โลกใบที่ผู้คนสามารถผลิตสินค้าและบริการได้จำนวนมากขึ้น ราคาสินค้าและบริการลดลง ประชากรกระจายตัวจากชนบทเข้าสู่เมือง เกิดเมืองอุตสาหกรรมขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์โลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง