ประวัติศาสตร์การเมืองไทย แบ่งตามยุคสมัย

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย นับเป็นเวลายาวนานหลายศตวรรษ โดยเริ่มต้นจากอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนที่จะผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายครั้ง จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาภายใต้ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ยุคการปกครองของ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ประเทศไทยผ่านการปกครองมาหลายยุคสมัย ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยในศตวรรษที่ 13 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตามสถานการณ์และสังคมในแต่ละยุค โดยไล่เรียงตามหัวข้อดังต่อไปนี้

ยุคอาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวไทยที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย สถาปนาขึ้นโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในปี พ.ศ. 1800 ในช่วงแรกของการปกครอง อาณาจักรสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก พระองค์ทรงพัฒนาระบบการปกครองและกฎหมายให้ทันสมัยขึ้น ทรงส่งเสริมการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงทรงประกาศใช้ศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศไทย

ยุคอาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่สืบต่อจากอาณาจักรสุโขทัย สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ในช่วงแรกของการปกครอง อาณาจักรอยุธยามีรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เช่นเดียวกับอาณาจักรสุโขทัย แต่อำนาจของพระมหากษัตริย์มีมากขึ้น อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์และขุนนางชั้นสูง

อาณาจักรอยุธยาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาออกไปอย่างมาก ทรงพัฒนาระบบราชการและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงทรงส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ยุคอาณาจักรธนบุรี

อาณาจักรธนบุรีเป็นอาณาจักรที่สถาปนาขึ้นหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลและตีฝ่าวงล้อมพม่าจนสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ในปี พ.ศ. 2311

อาณาจักรธนบุรีมีรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์และขุนนางชั้นสูง

ยุคอาณาจักรรัตนโกสินทร์

อาณาจักรรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงพัฒนาระบบการปกครองและกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงทรงส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการปกครองหลายประการ พระองค์ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2435 ซึ่งกำหนดให้มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาหารือในการปกครองประเทศ

ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กำหนดให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ อำนาจนิติบัญญัติเป็นของสภาผู้แทนราษฎร อำนาจบริหารเป็นของรัฐบาล

ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้ง ส่งผลให้รูปแบบการปกครองของไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปมา โดยในบางช่วงเวลาประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็นระบอบการปกครองหลัก แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีระบอบเผด็จการทหารเป็นระบอบการปกครองหลัก

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาภายใต้ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล อำนาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา อำนาจบริหารเป็นของรัฐบาล อำนาจตุลาการเป็นของศาล

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าทายในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางสังคม เป็นต้น

#ประวัติศาสตร์ การเมือง ไทย

#ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
#สรุปการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงปัจจุบัน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์โลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง