การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1991)

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1991) เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ส่งผลให้สหภาพโซเวียตสิ้นสุดการดำรงอยู่ในฐานะรัฐเอกราชและยุบตัวลงเป็นรัฐอิสระ 15 ประเทศ เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระเบียบโลก

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

สาเหตุของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหลักประการหนึ่งคือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ 1980 สหภาพโซเวียตประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง ประชาชนจำนวนมากประสบความยากจนและขาดแคลนสินค้าจำเป็น การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ริเริ่มโดยผู้นำสหภาพโซเวียต มิคาอิล กอร์บาชอฟ ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมากนัก

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายคือความแตกแยกภายในประเทศ สาธารณรัฐต่างๆ ในสหภาพโซเวียตเริ่มเกิดความปรารถนาที่จะแยกตัวเป็นอิสระ ผู้นำสาธารณรัฐเหล่านี้มองว่าสหภาพโซเวียตเป็นภาระทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบกับนโยบายการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น ทำให้สาธารณรัฐเหล่านี้มีเสรีภาพมากขึ้นในการเรียกร้องเอกราช

การสลายของสหภาพโซเวียตมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อโลก ส่งผลให้ระเบียบโลกหลังสงครามเย็นเปลี่ยนแปลงไป สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลก สงครามเย็นสิ้นสุดลง สงครามกลางเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นในหลายประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต เศรษฐกิจของหลายประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตตกต่ำ ประชาชนจำนวนมากประสบความยากลำบาก

การล่มสลายของสหภาพโซเวียตถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกที่มีผลกระทบต่อโลกมาจนถึงปัจจุบัน

โซเวียตมีกี่ประเทศ

สหภาพโซเวียตก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 ประกอบด้วย 15 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ได้แก่

 • รัสเซีย
 • ยูเครน
 • เบลารุส
 • อุซเบกิสถาน
 • คาซัคสถาน
 • คีร์กีซสถาน
 • ทาจิกิสถาน
 • อาเซอร์ไบจาน
 • อาร์เมเนีย
 • จอร์เจีย
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • เอสโตเนีย
 • ทรานส์คอเคซัส

สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1991 ส่งผลให้ 15 สาธารณรัฐเหล่านี้กลายเป็นรัฐอิสระ 15 ประเทศ

โซเวียตแยกเป็นกี่ประเทศหลัง การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ส่งผลให้ 15 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตกลายเป็นรัฐอิสระ 15 ประเทศ ได้แก่

 • รัสเซีย
 • ยูเครน
 • เบลารุส
 • คาซัคสถาน
 • อุซเบกิสถาน
 • คีร์กีซสถาน
 • ทาจิกิสถาน
 • อาเซอร์ไบจาน
 • อาร์เมเนีย
 • จอร์เจีย
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • เอสโตเนีย

ดังนั้น ตอบได้ว่า โซเวียตแยกออกเป็น 15 ประเทศ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์โลก

การ ล่ม สลาย ของ สหภาพ โซเวียต
สหภาพโซเวียตแยกออกเป็นกี่ประเทศ
สหภาพโซเวียตล่มสลาย
การล่มสลายของโซเวียต
อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง